Reklamační řád

 

1.1     Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží po zaplacení celé kupní ceny za zboží.

2.2     Kupující je povinen bezodkladně po převzetí zboží důkladně prohlédnout a uplatnit případné vady, které zboží má v době převzetí. Prodávající nepřizná kupujícímu práva z vad zboží v případě, že kupující zjistí nebo ohlásí vady později než bezodkladně po dodání zboží.

2.3     Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího po uplynutí 7 dnů ode dne, kdy byl Kupující informován, že zboží je připraveno na odběr na dohodnutém místě nebo momentem, kdy si Kupující odebere zboží (včetně předání externímu přepravci), podle toho, co nastane dříve.

2.4     Prodávající tímto poskytuje záruku za kvalitu zboží dle zákona § 2167 písm. c) a § 2168 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, § 13 a § 24 odst. 7 písm. k) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tato záruční doba začíná běžet momentem převzetí zboží Kupujícím. Na skladové Akční sedačky se z důvodu snížené jakosti vztahuje pouze 6 měsíční záruční doba. U použitých věcí prodejce neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem.

2.5     Záruka se vztahuje výlučně na vady zjištěné v záruční době a způsobené chybou materiálu, chybnou konstrukcí nebo chybným zpracováním. Záruka se vztahuje i na skryté vady na předmětu dodávky. Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly neodbornou manipulací nebo neodborným zásahem na předmětu

dodávky po jeho odevzdání kupujícímu. Následné poškození povrchu předmětu dodávky poškrábáním a podobně se nepovažuje za skrytou vadu.

2.6     Vady je třeba neodkladně oznámit vyplněním reklamačního listu podle pokynů na webové stránce prodávajícího, případně osobně v sídle prodávajícího (v prodejním skladu, kde bylo zboží zakoupeno) a předložit doklad o zakoupení a zaplacení zboží.

Estetické vady jako např. odřená noha, nebo jakékoliv viditelné poškození, které jsou hned od výroby, nebo vzniklé přepravou třeba nahlásit neprodleně do druhého dne od převzetí sedací

soupravy, aby byly předmětem reklamace, v opačném případě si opravu hradí zákazník na vlastní náklady.

2.7     Po předběžném posouzení uplatněného nároku může prodávající vyslat servisního pracovníka za účelem odstranění vad nebo jejich podrobnějšího posouzení. Náklady spojené s vysláním servisního pracovníka v případě, že nebudou zjištěny žádné vady zboží, snáší v celém rozsahu kupující. Náklady jsou dohodnuty na paušální sumu ve výši 2000 Kč (suma uvedena s DPH) a mohou být kupujícímu vyúčtovány.

2.8     Kupující nemá právo na uplatnění nároků z vad zboží, jestliže:

 • zboží bylo poškozeno přepravou kupujícím
 • zboží bylo mechanicky poškozeno neodbornou manipulací nebo špatným skladováním po převzetí zboží
 • zboží bylo umístěno ve vlhkém a prašném prostředí
 • zboží bylo umístěno ve veřejných prostorách
 • zboží bylo znečištěno nebo neodborně vyčištěno
 • zboží bylo poškozeno neodborným zásahem do jeho konstrukce
 • zboží bylo znehodnoceno nadměrným zatížením ložných a sedacích ploch a ploch pod opěrkami rukou čalouněného nábytku
 • zboží bylo znehodnoceno nevhodným zatížením, např. sedací část byla dětmi používána jako trampolína
 • zboží bylo umístěno v blízkosti tepelného zdroje, čímž došlo k jeho poškození
 • zboží bylo poškozeno domácími zvířaty
 • zboží bylo vystaveno slunečnímu záření, čímž došlo k barevným změnám na výrobku
 • kupující sám odstraní textilii na závěsném kování
 • kupující sám poškodí mechanismus opěrky rukou nesprávným zacházením (sedání na opěrku rukou ve vyklopeném stavu) a následně byly takovým způsobem zdeformovány

2.9     Záruka se nevztahuje na přirozené stárnutí a opotřebení zboží a na mírný rozdíl odstínů látky vůči odstínu vzorkovnice.

2.10   Pro odstranění pochybností se za vadu zboží výslovně nepovažuje:

 • pokud se při zakoupení sedací soupravy s polohovatelnými područkami a opěrkami materiál krčí, nebo mění svůj tvar a formu jedná se o běžný jev, jelikož materiál si na některých místech vyžaduje vůli. Na zaoblených a zakřivených částech, hlavně polohovatelných, se mohou vyskytnout záhyby, způsobené různou tloušťkou a kvalitou potahového materiálu. Typické pro tenčí a pružnější potahové materiály.
 • rozdílná tvrdost sedáku při rohovém komponentu a 2-3 sedů. Změna tvrdosti molitanových výplní je přirozenou vlastností tohoto materiálu, ovlivněna i používáním.
 • výškový rozdíl mezi sedákem sedačky a opěrek, který vznikl v důsledku nerovné podlahy u Kupujícího. Zavěšení sedací soupravy je ve výrobě zpracovány tak, aby byla celá sedací souprava ve stejné výši. Každá sedací souprava je při výstupní kontrole řádně smontovaná a zkontrolována. Případné výškové rozdíly, zjištěné po složení u zákazníka, mohou být způsobeny nesprávnou montáží a doporučujeme opětovné složení. V případě, že bude zákazník závadu reklamovat a neoprávněně, společnost sedačkyLEVNĚ má nárok na zpoplatnění této služby ve výši 500 Kč.
 • jestliže se na zakoupené sedací soupravě vyrobené z kůže tvar a forma opěrek mírně odlišuje od výrobku vystaveného v prodejně, barevné odchylky na potahovém materiálu nebo rozdíl ve výši kování a štepování, které se mohou vyskytnout.
 • mírně vrzání sedací soupravy, které může způsobovat uvolnění závěsných plechů, které lze odstranit tak, že sedačku rozpojíte a závěsné plochy jemně příklepnete. Nikdy neodstraňujte látku na závěsných plochách, zabraňuje vrzání sedací soupravy.
 • pokud po vyhlazení rukou zůstane vlnění do 1,5 cm při potahových materiálech jako je látka a koženka a při kůži zůstane vlnění do 2,5 cm (typické pro větší plochy), není důvod k reklamaci.
 • pokud dojde k poškození v důsledku pouštění barvy u oděvních textilíí
 • pokud se u materiálu veluru , jehož barevnost se může při působení světla měnit ze světlé na tmavou, jeví jako rozdíl v barvě
 • u pravé kůže jsou přírodní defekty, jako jsou jizvy, póry, žírné vrásky důkazem pravosti produktu. Nestejná barevnost a struktura jsou typické pro tento druh materiálu, a proto nejsou důvodem k reklamaci.

2.11  Všechna další práva a povinnosti smluvních stran z vad zboží se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012Sb. Občanský zákoník.

2.12  Neoddělitelnou součástí každé jednotlivě uzavřené kupní smlouvy je návod k údržbě výrobků dodávaných společností sedačkyLEVNĚ, který obsahuje závazný návod pro kupujícího na údržbu zboží. V případě nedodržení tohoto návodu kupující nemá právo na uplatnění nároků z vad zboží.

Příloha:

 

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

(zde vyplňte za e-shop jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele)

Internetový obchod:                sedačkyLEVNĚ

Společnost:                              Mgr. Martin Pešek

Se sídlem:                                Gen. Píky 549/4, Praha 6, 160 00

IČ/DIČ:                                      01328107/CZ8501212192

E-mailová adresa:                    sedacky-levne@seznam.cz

Telefonní číslo:                        + 420 777 305 099

 

 

(Následující požadované údaje doplní Váš zákazník)

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:          

Moje adresa:                            

Můj telefon a e-mail:              

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 2. Číslo objednávky:
 3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
 4. Jméno a příjmení spotřebitele:
 5. Adresa spotřebitele:
 6. Email:
 7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

                                   (podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 12 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.